Статистика Вінниці в 1910 р.

1910 року в мiстi було 5426 будiвель, з них мурованих – 2370i. Населення Вiнницi протягом останньої чверті ХIХ ст. збiльшилося втричi й нараховувало 1910 року понад 30 тис. чол. Треба відзначити, що архiтектурна дiяльнiсть зосереджувалася у Новому мiстi та на Замостi, а старомiська територiя потерпала вiд занедбаностi. Це було вiдображенням загальних тенденцiй тогочасного мiстобудування, особливо в провiнцiї, де застосування новiтнiх iнженерних засобiв, технологiй та художньої стилiстики розгорталося, за браком коштiв, лише в центральних частинах мiст. Але помiтне зростання свiдомостi й самоорганiзацiї населення призвело до посилення земського самоврядування, iнiцiативної просвiтницької, а також економiчної дiяльностi у формi ощадних товариств; такi осередки впливали на культуру мiста й брали участь у мiстобудуваннi. В 10-тi рр. в Старому мiстi також розпочинаються мiстобудiвнi заходи, зокрема, проектування нових вулиць.
Активна дiяльнiсть земських органiв на початку другого десятилiття ХХ ст. викликала до життя проекти закладiв освiти та охорони здоров’я, в т. ч. проекти масштабнi й капiталомiсткi. Прикладом результативностi зусиль земства, мiської влади та громадськостi є спорудження комплексу лiкарнi в пам’ять М. I. Пирогова (1913 — 1917).

,

---

Сподобалась стаття чи сайт? Скористаєтесь кнопками що тут нижче:

---

  ←     →